Prace konkursowe "Jedz zdrowo, kolorowo a nie śmieciowo"

Ocena użytkowników:  / 0

Prezentujemy prace konkursowe "Jedz zdrowo, kolorowo a nie śmieciowo". Na konkurs zgłoszono 5 prac w tym 3 filmy i 2 piosenki. 

Na facebooku uczestnicy konkursu rywalizować będą o nagrodę publiczności. Zapraszamy do głosowania. 

        

     

 

 

Spotkanie wolontariuszy przed kolejną akcją

Ocena użytkowników:  / 0

W dniu 10 kwietnia 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się spotkanie wolontariuszy Fundacji Kreacja Magia Rąk. Spotkanie poświęcone było przygotowaniom do akcji "Jedz zdrowo, kolorowo a nie śmieciowo", która planowana jest na 30 kwietnia. W trakcie wolontariusze podpisali stosowne umowy. W spotkaniu uczestniczyła również Pani Bożena Kłoczewska z IV LO im. S. Staszica w Białej Podlaskiej oraz naczelnik wydziału edukacji Urzędu Miasta Pan Henryk Grodecki

Grupa ta w ubiegłym roku wspierała nas przy organizacji Festiwalu Sztuki Kreatywnego Recyklingu. wolontariusze, papierowa wiklina, wiklina, papierowa, Fundacja Kreacja Magia Rąk

wolontariusze Fundacji Kreacja Magia Rąk

Jedz zdrowo, kolorowo a nie śmieciowo

Ocena użytkowników:  / 0

DO POBRANIA

 

Regulamin Konkursu „Jedz zdrowo, kolorowo a nie śmieciowo”

uchwalony 10 marca 2015 roku

przez Zarząd Fundacji Kreacja – Magia Rąk

§ 1

Inicjatorem i organizatorem konkursu „Jedz zdrowo, kolorowo a nie śmieciowo” jest Fundacja Kreacja – Magia Rąk z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Glinki 5,

§ 2

Celem Konkursu jest promocja zdrowego żywienia wśród uczniów szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych (liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych).

§ 3

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie filmu/klipu/prezentacji filmowej lub nagranie piosenki wraz z przekazaniem praw autorskich zwanych dalej pracami konkursowymi. Czas trwania nagranego materiału może wynosić maksymalnie 4 minuty. 
 2. Praca konkursowa może być wykonany przy pomocy dowolnego urządzenia i dowolnej techniki.
 3. Nagranie piosenki wykonać można w profesjonalnym studiu nagraniowym mieszczącym się w Bialskim Centrum Kultury przy ulicy Warszawskiej 11, po uprzednim uzgodnieniu terminu z dyrektorem BCK. 

§ 4

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bialskiego zwanych dalej Uczestnikami.
 2. Uczestnikami mogą być zarówno pojedynczy uczniowie, grupy uczniów jak i całe klasy.
 3.  W przypadku uczestników grupowych lub klasowych, osobą zgłaszającą powinien być nauczyciel lub dyrektor szkoły zaś w przypadku pojedynczych uczniów opiekun prawny.

§ 5

Praca konkursowa nie może:

 1. naruszać godności ludzkiej,
 2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną oraz narodowość,
 3. ranić przekonań religijnych lub politycznych,
 4. zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich,
 5. sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska,
 6. zawierać informacji o twórcach i producentach.

§ 6

Terminy oraz warunki dostarczenia Przedmiotu konkursu:

 1. Każdy Uczestnik może złożyć w konkursie więcej niż jedną pracę konkursową przy czym każdą winien dostarczyć oddzielnie.
 2. Pracę konkursową należy dostarczyć na nośniku DVD, flash lub alternatywnym, wraz z kartą zgłoszeniową do konkursu stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Nośnik z praca konkursową oraz kartę zgłoszeniową należy składać w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Konkurs – Jedz zdrowo”.
 4. Prace konkursowe należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica, 21-500 Biała Podlaska, ul. Akademicka 8
 5. Termin złożenia filmu upływa w dniu 24.04.2015 r.

§ 7

Komisja konkursowa:

 1. Organizator powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, która dokona weryfikacji wszystkich dostarczonych prac konkursowych.
 2. W skład Komisji wejdą przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, Urzędu Miasta Biała Podlaska oraz Organizatora
 3. Komisja wybierze pięć prac konkursowych uczestników, które przejdą do finału, z których wybrany zostanie jedna zwycięska praca uczestnika będącego Laureatem Konkursu.
 4. Wyniki konkursu oraz wręczenie nagrody, odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2015 r. w hali sportowej  IV LO im. S. Staszica w Białej Podlaskiej.

§ 8

Nagrody:

Laureat Konkursu otrzyma nagrodę rzeczową o wartości nie przekraczającej 250 zł.

Organizator przewiduje ufundowanie nagrody posieczenia za pracę konkursową, która otrzyma najwięcej lajków. Wszystkie prace konkursowe zamieszczone będą na profilu facebook organizatora https://www.facebook.com/papierowawiklinapolska w dniu 25.04.2015. Głosowanie trwać będzie do dnia 28.04.2015 do godz. 17.00.

§ 9

Postanowienia końcowe:

 1. Praca konkursowa złożona niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu lub nie spełniająca jego wymogów nie będzie oceniany przez Komisję.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu w przypadku gdy: na Konkurs nie wpłynie żadna praca konkursowa, wszystkie prace konkursowe nie spełnią wymogów Regulaminu Konkursu, niezadawalającego poziomu artystycznego prac konkursowych.
 3. Organizator nie zwraca nadesłanych prac konkursowych
 4. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie 

 

 

Warsztaty z papierowej wikliny w Kwidzynie

Ocena użytkowników:  / 0

Warsztaty z papierowej wikliny w KwidzyniuW ubiegłym tygodniu Fundacja Kreacja Magia Rąk przeprowadziła zajęcia z papierowej wikliny w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kwidzynie. 

Wszystko odbyło się dzięki gościnności Pana Bogdana Muchowskiego kierownika WTZ Fundacji "Misericordia", który do uczestnictwa w zajęciach zachęcił również terapeutów z pobliskich ośrodków. 

W warsztatach wzięły udział osoby z :

Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Fundacji "Misericordia" - WTZ

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie

S. P. Dz i M. N w Sztumie

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” z Ryjewa

Czytaj więcej: Warsztaty z papierowej wikliny w Kwidzynie

Papierowa wiklina na targach Happy Baby

Ocena użytkowników:  / 1


W dniach 25-26 września na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyły się targi rodzinne Happy Baby w których uczestniczyła również Fundacja Kreacja Magia Rąk. Działaliśmy w Strefie Eko na zaproszenie Zielonej Lekcji prowadząc pokazy i warsztaty z papierowej wikliny. Nasz kolega natomiast pokazywał jak z odpadów cywilizacyjnych typu puszka po Coca Coli zrobić przepiękną eko biżuterię. 

W naszej strefie odbyła się m. in. dyskusja o eko- rodzicielstwie z udziałem Kingi Rusin i innych znanych gwiazd.  

Dopełnieniem naszego udziału w targach była prezentacja komody z papierowej wikliny. 

(fot.) http://happybaby.mtp.pl/pl/

Czytaj więcej: Papierowa wiklina na targach Happy Baby