Biuro

Kontakt

Biuro Projektu Papierowa Wiklina.pl

Adres:
Fundacja Kreacja Magia Rak
ul. Glinki 5
21-500 Biała Podlaska
woj. lubelskie Polska

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon komórkowy: +48 798 183 307

http://papierowawiklina.org.pl

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut Fundacji Kreacja – Magia Rąk z dnia 11 stycznia 2011 r.

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą  Kreacja – Magia Rąk, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Katarzynę i Marcina Lubańskich

zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Wiesława Kowalczyka w kancelarii notarialnej w Radzyniu Podlaskim, ul. Ostrowiecka 40, w dniu 13.12.2010 r.

2.   Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia

6.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. nr 21, poz. 97) oraz postanowień niniejszego statutu.

 

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§ 3

 

 1. Siedzibą fundacji jest miasto Biała Podlaska.
 2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.
 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 5. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 

§ 4

 1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.
 2. Fundacja może używać pieczęci z nazwą Fundacji praz ustanowić odznakę organizacyjną.

 

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 5

Celem Fundacji jest:

-            krzewienie kultury,

-            propagowanie i podtrzymywanie tradycji,

-            popieranie i promowanie wszechstronnego rozwoju rękodzieła polskiego, a zwłaszcza wspieranie rękodzielników i twórców ludowych,

-            inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć na rzecz ekologii i ochrony środowiska,

-            działalność oświatowa, szkoleniowa i doradcza,

-            ochrona i promocja zdrowia

-            zapobieganie wykluczeniu społecznemu, patologiom i uzależnieniom [1].

§ 6

1. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:

-            promowanie rękodzielników i twórców ludowych polskich w kraju i za granicą,

-            organizowanie i udział w imprezach promujących rękodzielników lub twórców ludowych

-            propagowanie rozwoju rękodzieła polskiego i artyzmu ludowego wśród dzieci i młodzieży

-            wspieranie finansowe, rzeczowe  i organizacyjne placówek opiekuńczo – leczniczych (w szczególności prowadzonych z myślą o dzieciach z porażeniem mózgowym) w których organizowane są zajęcia artystyczne lub warsztaty rękodzielnicze

-            działania na rzecz innowacyjnych form rękodzielniczych

-            prowadzenie oraz wspieranie (finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie) innych organizacji i instytucje prowadzących: inicjatywy na rzecz kultury i oświaty, ośrodki dla osób niepełnosprawnych dla których rękodzieło lub artyzm ludowy mogą być pomocne w rozwoju umysłowym i społecznym,

-            organizację wystaw prac swych członków i osób niezrzeszonych,

-            organizację spotkań, warsztatów, kiermaszów, koncertów, targów, pokazów, festiwali i wystaw,

-            organizację systemów edukacji i doradztwa w zakresie ekologii  i ochrony środowiska,

-            przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,

-            wspieranie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej i osobom niepełnosprawnym

-            prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,

-            działalność promocyjną, informacyjną i poligraficzną,

-            działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,

-            współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji[2].

 1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 2. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

§ 7

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji

Majątek i dochody Fundacji

§ 8

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 9

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 1. Fundator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Fundacji.

 

§ 10

1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji osób prawnych,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego
 5. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
 6. dotacji i subwencji udzielanych ze środków publicznych i organizacji międzynarodowych
 7. odsetek bankowych.
 8. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 9. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
3.      Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie 
      na działalność statutową.
 

§ 11

 

 1. Dla powiększenia środków przeznaczonych na realizację celów statutowych Fundacji i na działalność statutową Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Do celów prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć odrębne, wewnętrzne jednostki organizacyjne lub – po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Fundacji - uczestniczyć w spółkach prawa cywilnego                  i handlowego. Jednostki organizacyjne utworzone zgodnie z niniejszym paragrafem podlegają Zarządowi Fundacji. Zarząd Fundacji może uchwalić regulamin organizacyjny tych jednostek, określający w szczególności zakres                     i przedmiot działalności jednostki, zasady powoływania i odwoływania osób kierujących działalnością jednostki, zakres ich uprawnień i obowiązków.
 2. Zakres przedmiotu prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej może obejmować w szczególności:

a)      pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

b)     naukę języków obcych,

c)      pozostałe pozaszkolne formy edukacji,

d)     pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

e)      działalność twórcza związaną z kulturą i rozrywką,

f)       pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

g)     pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane,

h)     działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,

i)       produkcję wyrobów z drewna,

j)        produkcję wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

k)     produkcję wyrobów jubilerskich i podobnych,

l)       produkcję sztucznej biżuterii,

m)   pozostałą produkcję wyrobów,

n)     artystyczną i literacką działalność twórczą,

 • o)     sprzedaż detaliczną towarów na straganach i targowiskach,

p)     sprzedaż detaliczną bezpośrednio prowadzoną poza siecią sklepową.

 

 

Władze Fundacji.

 

§ 12

 1. Władzami fundacji są:

a)      Zarząd Fundacji

b)     Rada Fundacji,

 1. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

 

 

Zarząd Fundacji.

 

§ 13

 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków, powoływanych
  przez Radę Fundacji na trzyletnia kadencję, z zastrzeżeniem punktu 6.
 2. Członkiem Zarządu nie może zostać członek Rady Fundacji.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu.
 5. W przypadku śmierci członka Zarządu lub rezygnacji z dalszego pełnienia funkcji na zwolnione miejsce nowego członka Zarządu powołuje Rada Fundacji
 6. Zarząd pierwszej kadencji jest powoływany przez Fundatorów.

 

 

§ 14

 1. Do zadań i kompetencji Zarządu należą w szczególności:

a)    reprezentacja Fundacji na zewnątrz i prowadzenie jej spraw,

b)    opracowuje wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,

c)    ustala roczny plan dochodów i wydatków Fundacji,

d)   sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

e)    przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

f)     powołuje i znosi Biuro Fundacji oraz ustala regulamin Biura Fundacji,

g)    tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,

h)    powołuje i odwołuje Dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby sprawujące

kierownicze funkcje w zakładach i innych jednostkach organizacyjnych Fundacji,

i)     ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na

wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w Fundacji.

 

 

§ 15

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 3. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik powołany przez Zarząd.
 4. Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Komisję Programową złożoną z osób skupionych wokół idei Fundacji i ich realizacji. Komitet Programowy może zgłaszać sugestie co do sposobu i zakresu działania Fundacji, bez prawa podejmowania decyzji w imieniu Fundacji.

 

 

 

 1. 5.        Członkowie Zarządu są z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani. Zasady ich wynagradzania ustala Rada Fundacji.

Rada Fundacji

§ 16

1. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami., reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.

4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
 2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 3. śmierci członka.

5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

6. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

 

 

§ 17

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
 3. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady
 4. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.
 5. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

 

§ 18

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji
 2. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

 

Zmiana Statutu

 

§ 19

 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

Sposób reprezentacji

 

§ 20

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych składać mogą dwaj członkowie Zarządu działając łącznie w tym Prezes.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 21

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 22

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

 

Biała Podlaska, dnia 12 października 2013 r.[1] Zmieniony uchwałą nr 10 Rady Fundacji z dnia 12.10.2013
[2] Zmieniony uchwałą nr 10 Rady Fundacji z dnia 12.10.2013

KRS: 0000380246

NIP: 537 260 71 26

REGON: 060744521