Opublikowano

Statut Fundacji Kreacja – Magia Rąk

Statut Fundacji Kreacja – Magia Rąk z dnia 11 stycznia 2011 r.

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Kreacja – Magia Rąk, zwana dalej Fundacją, ustanowiona
przez:
Katarzynę i Marcina Lubańskich
zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Wiesława Kowalczyka w kancelarii notarialnej w Radzyniu Podlaskim, ul. Ostrowiecka 40, w dniu 13.12.2010 r.
2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. nr 21, poz. 97) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3
1. Siedzibą fundacji jest miasto Biała Podlaska.
2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
5. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4
1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów
fundacji.
2. Fundacja może używać pieczęci z nazwą Fundacji praz ustanowić odznakę organizacyjną.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 5
Celem Fundacji jest:
– krzewienie kultury,
– propagowanie i podtrzymywanie tradycji,
– popieranie i promowanie wszechstronnego rozwoju rękodzieła polskiego, a zwłaszcza wspieranie rękodzielników i twórców ludowych,
– inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć na rzecz ekologii i ochrony środowiska,
– działalność oświatowa, szkoleniowa i doradcza,
– ochrona i promocja zdrowia.

§ 6
1. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
– promowanie rękodzielników i twórców ludowych polskich w kraju i za granicą,
– organizowanie i udział w imprezach promujących rękodzielników lub twórców ludowych
– propagowanie rozwoju rękodzieła polskiego i artyzmu ludowego wśród dzieci i młodzieży
– wspieranie finansowe, rzeczowe i organizacyjne placówek opiekuńczo – leczniczych (w szczególności prowadzonych z myślą o dzieciach z porażeniem mózgowym) w których organizowane są zajęcia artystyczne lub warsztaty rękodzielnicze
– działania na rzecz innowacyjnych form rękodzielniczych
– prowadzenie oraz wspieranie (finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie) innych organizacji i instytucje prowadzących: inicjatywy na rzecz kultury i oświaty, ośrodki dla osób niepełnosprawnych dla których rękodzieło lub artyzm ludowy mogą być pomocne w rozwoju umysłowym i społecznym,
– organizację wystaw prac swych członków i osób niezrzeszonych,
– organizację spotkań, warsztatów, kiermaszów, koncertów, targów, pokazów, festiwali i wystaw,
– organizację systemów edukacji i doradztwa w zakresie ekologii i ochrony środowiska,
– przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
– prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
– działalność promocyjną, informacyjną i poligraficzną,
– działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,
– współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

§ 7
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji 

Majątek i dochody Fundacji

§ 8
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 9
1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
2. Fundator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Fundacji.

§ 10
1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji osób prawnych,
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego
e. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
f. dotacji i subwencji udzielanych ze środków publicznych i organizacji międzynarodowych
g. odsetek bankowych.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
5. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 11
1. Dla powiększenia środków przeznaczonych na realizację celów statutowych Fundacji i na działalność statutową Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Do celów prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć odrębne, wewnętrzne jednostki organizacyjne lub – po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Fundacji – uczestniczyć w spółkach prawa cywilnego i handlowego. Jednostki organizacyjne utworzone zgodnie z niniejszym paragrafem podlegają Zarządowi Fundacji. Zarząd Fundacji może uchwalić regulamin organizacyjny tych jednostek, określający w szczególności zakres i przedmiot działalności jednostki, zasady powoływania i odwoływania osób kierujących działalnością jednostki, zakres ich uprawnień i obowiązków.
2. Zakres przedmiotu prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej może obejmować w szczególności:
a) pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
b) naukę języków obcych,
c) pozostałe pozaszkolne formy edukacji,
d) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
e) działalność twórcza związaną z kulturą i rozrywką,
f) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
g) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
h) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
i) produkcję wyrobów z drewna,
j) produkcję wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,
k) produkcję wyrobów jubilerskich i podobnych,
l) produkcję sztucznej biżuterii,
m) pozostałą produkcję wyrobów,
n) artystyczną i literacką działalność twórczą,
o) sprzedaż detaliczną towarów na straganach i targowiskach,
p) sprzedaż detaliczną bezpośrednio prowadzoną poza siecią sklepową.

Władze Fundacji.

§ 12
1. Władzami fundacji są:
a) Zarząd Fundacji
b) Rada Fundacji,
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem  zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
3 Zmieniony uchwałą nr 5 Rady Fundacji z dnia 27.06.2012

Zarząd Fundacji.

§ 13
1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków, powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnia kadencję, z zastrzeżeniem punktu 6.
2. Członkiem Zarządu nie może zostać członek Rady Fundacji.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu.
5. W przypadku śmierci członka Zarządu lub rezygnacji z dalszego pełnienia funkcji na zwolnione miejsce nowego członka Zarządu powołuje Rada Fundacji
6. Zarząd pierwszej kadencji jest powoływany przez Fundatorów.

§ 14
1. Do zadań i kompetencji Zarządu należą w szczególności:
a) reprezentacja Fundacji na zewnątrz i prowadzenie jej spraw,
b) opracowuje wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
c) ustala roczny plan dochodów i wydatków Fundacji,
d) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
e) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
f) powołuje i znosi Biuro Fundacji oraz ustala regulamin Biura Fundacji,
g) tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
h) powołuje i odwołuje Dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby sprawujące kierownicze funkcje w zakładach i innych jednostkach organizacyjnych Fundacji,
i) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w Fundacji.

§ 15
1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
3. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik powołany przez Zarząd.
4. Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Komisję Programową złożoną z osób skupionych wokół idei Fundacji i ich realizacji. Komitet Programowy może zgłaszać sugestie co do sposobu i zakresu działania Fundacji, bez prawa podejmowania decyzji w imieniu Fundacji.
5. Członkowie Zarządu są z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani. Zasady ich wynagradzania ustala Rada Fundacji.

Rada Fundacji
§ 16
1. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami., reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka.
5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
6. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

§ 17
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
3. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady
4. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.
5. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§ 18
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji
2. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

Zmiana Statutu

§ 19
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Sposób reprezentacji
§ 20
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych składać mogą dwaj członkowie Zarządu działając łącznie w tym Prezes.

Postanowienia końcowe
§ 21
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 22
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Biała Podlaska, dnia 27 czerwca 2012 r.

 

 

 

Opublikowano

Zespół

Marcin Lubański – inicjator i propagator papierowej wikliny, czołowy „mózg” od dużych papierowych konstrukcji, wieczny optymista a niekiedy choleryk, angażujący się całym sobą w czasie wyplatania.

Katarzyna Lubańska – pismak i fotograf papierowej wikliny i Fundacji Kreacja Magia Rąk, początkowo sceptyczna do projektu, obecnie mocno zaangażowana w warsztaty i imprezy, trochę mniej w wyplatanie.

Aneta Klej – od pierwszego spotkania pokochała papierową wiklinę i tak jej zostało, choć jest burzliwą osobą i czasami ciężko się z nią dogadać wnosi wiele ciepła do naszego zespołu.

Wojtek Magdziak – zawsze ma racje (I trzeba mu ją przyznać 😉 

Opublikowano

O nas – zespół Fundacji Kreacja Magia Rąk

Papier może być „płótnem”, ozdóbką, książką, rzeźbą, ubraniem czyli tworzywem przez który każdy może coś przekazać. Materiał ten oferuje bardzo rozległe możliwości artystyczne. Papier jest tak kruchy jak i mocny.

Nasza strona poświęcona jest temu medium. Prezentujemy tu prace, które wykonane są z papieru jako głównego materiału. Liczymy, że strona nasza stanie się wirtualną wizytówką papierowej sztuki i kreatywnego recyklingu, tworzona przez rzeszę artystów i hobbystów tego rodzaju warsztatu z całego kraju i świata.

My swoje dzieła wykonujemy z dbałością, pasją i zaangażowaniem. Każdy z projektów jest dla nas wyzwaniem a efekt końcowy sukcesem. Tworzenie czegoś z „niczego” to idea którą realizujemy i propagujemy.

Katarzyna i Marcin Lubańscy

 

Zespół:


Nasz zespół to połączenie bardzo różnych od siebie osób, zarówno w kwestii wykształcenia, zainteresowań jak i emocji co daje nam pewnego rodzaju misz-masz. Uzupełniając się wzajemnie, tworzymy stabilną organizację, która codziennie się rozwija.   

 

papierowa wiklina, papierowawiklina, paper wickerMarcin Lubański – inicjator i propagator papierowej wikliny, czołowy „mózg” od dużych papierowych konstrukcji, wieczny optymista, a niekiedy choleryk, angażujący się całym sobą w czasie wyplatania. Jego zdaniem wszystko da się zrobić, a nawet jak się nie da to i tak się da- i niech mu nikt nie mówi, że się nie da. Prezes i współzalożyciel Fundacji Kreacja Magia Rąk

 

Katarzyna Lubańska – pismak i fotograf papierowej wikliny i Fundacji Kreacja Magia Rąk, początkowo sceptyczna do projektu, obecnie mocno zaangażowana w warsztaty i imprezy oraz zaplecze całości, trochę mniej w wyplatanie. Jest osobą twardo stojącą na ziemi, nie ulegającą emocjom. Odpowiedzialna za stronę papierowej wikliny. Przewodnicząca Rady i współzałożyciel Fundacji Kreacja Magia Rąk

 

papierowa wiklina, paper wikcer, papierowawiklina

Tomasz Sawczuk – bankowiec który dzięki papierowej wiklinie odkrył w sobie duszę artysty.  Rzadko kiedy buja w obłokach, co czyni z niego tę stabilną i opanowaną „część” załogi Fundacji. Wiceprezes Fundacji Kreacja Magia Rąk

 

 

Kamila Augustynowicz – młoda, energiczna, zawsze chętna do pomocy. Jest z nami od pierwszej edycji Festiwalu.  Wolontariuszka 

 

 

papierowa wiklina, paper wiklier, papierowawiklina

Agnieszka Wawryszuk – niezwykle ciepła i miła osóbka, zawsze uśmiechnięta. Trafiła do zespołu, po jej zaangażowaniu w nasz I festiwal. Jest naszym tłumaczem i osobą wspierającą „zaplecze” Fundacji. Członek Rady Fundacji Kreacja Magia Rąk

 

 

Казвам се Атанаска Иванова. Много ми е приятно да се включа в този проект! Аз следя вашата работа отдавна с голям интерес. Работя в банка, но моето хоби е изработването с хартия на различни красиви неща. Живея в курортното селище Кранево.То се намира на Черно море и през лятото има туристи от различни страни.Много от тях са поляци.Atanaska Ivanova – nasza wolontariuszka i korespondentka z Bułgarii 🙂

 

Adelita Ramirez – professor of Universidad Nacional de Mar del Plata I’m from Mar del Plata, Argentina, almost 60 years old. I work at the University as a professor and as administrative, butsince I discovered paper basketry am eager to retire and devote myself entirely to this beautiful craft” Przyjaciółka Fundacji Kreacja Magia Rąk i nasza korespondentka z Argentyny

 

Agata Bilichowska – Jest energiczną sympatyczna osobą chętną nieść pomoc innym. Lubi przyrodę i rękodzieło różnego rodzaju. Przygodę z papierową wikliną rozpoczęła jakiś rok temu i teraz każdą wolną chwilę poświęca na rozwijanie tej pasji. Przyjaciółka Fundacji Kreacja Magia Rąk

 

 

 


 Część naszych referencji:


images/referencje/scan%2008.jpg